Mere Vlade za sprečavanje zloupotrebe novca iz EU

Predsedavajući Mreže Luka Tomić iz Ministarstva finansija izjavio je za Biznis da je cilj što efikasnije sprovođenje mera i postupaka za otkrivanje i sankcionisanje manipulacija i prevara sa finansijskim sredstvima EU, ali i prevencija ovih pojava i obuka svih koji koriste ta sredstva kako ne bi došlo do zloupotreba.

“Podrška iz fondova EU odnosi se na pravne, institucionalne, administrativne, ekonomske i društvene reforme koje je potrebno sprovesti na putu ka Evropskoj uniji u oblastima javne uprave, pravosuđa, obrazovanja, saobraćaja, zapošljavanja, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Navedena podrška, takođe doprinosi razvoju lokalnih samouprava i jačanju ekonomije, ublažavajući razliku u stepenu razvijenosti različitih oblasti i rešavanju krucijalnih problema u društvu”, izjavio je Tomić.

On je podsetio da je Srbija radi zaštite finansijskih interesa EU, a u skladu sa zahtevima iz Pregovaračkog poglavlja 32 (finansijski nadzor) uspostavila Službu za koordinaciju borbe protiv prevara, kako bi olakšala saradnju i razmenu informacija uključujući informacije operativne prirode sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara OLAF.

“Tu službu predstavlja Odeljenje za u suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU -AFKOS, koja funkcioniše kao unutrašnja jedinica Ministarstva finansija”, naveo je Tomić.

Dodao je kako će jedna od prvih aktivnosti Mreže koju vodi biti izrada nove Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima EU, kao i izrada akcionog plana za njeno sprovođenje.

Tomić je objasnio da prethodna Strategija više nije na snazi, jer je važila za period od 2017. do 2020. godine, a da je u saradnji sa svim relevantnim institucijama veće započeta izrada novog strateškog dokumenta za period od 2021. do 2023. godine.

“Strategija koja je bila na snazi do 2020. predstavljala je dokument koji je zaštitu finansijskih interesa EU, a time i zaštitu sopstvenih budžetskih sredstava tretirao na sveobuhvatan način, kroz definisanje oblasti primene, povezivanje širokog kruga državnih organa i institucija koje su sarađujući i razmenjujući informacije doprinosili efikasnijem postupanju sa identifikovanim nepravilnostima i procesuiranju počinilaca krivičnih dela”, napomenuo je Tomić.

Predsedavajući Mreže za borbu protiv prevara rekao je da je tokom dosadašnjeg rada na prijavama nepravilnosti i sumnje u prevaru uočeno da korisnici finansijskih sredstava EU pokazuju nedovoljan stepen odgovornosti u njihovom korišćenju.

“Imajući u vidu činjenicu da svako nepravilno trošenje finansijskih sredstava EU ima za posledicu obavezu Srbije da iz republičkog budžeta nadoknadi novac Uniji, jedan od prioriteta nove Strategije biće i podizanje svesti korisnika sredstava o tome”, naglasio je Tomić.

Dodao je da će na osnovu podataka koje će u narednom periodu dobiti od članova Mreže i drugih relevantnih institucija, AFKOS izraditi analizu preduzetih mera i aktivnosti radi zaštite finansijskih interesa EU, i predložiti dalje mere.

“Na redovnim sastancima Mreže u nastupajućem periodu, jedna od tema biće i unapređenje zakonodavnog okvira radi efikasnije zaštite finansijskih interesa EU”, najavio je Tomić.

On je podsetio da sastancima Mreže mogu po pozivu prisustvovati predstavnici različitih državnih organa, organizacija i institucija, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, kao i stručnjaci iz pojedinih oblasti.

Obaveza Mreže je da svaka dva meseca podnosi izveštaj o radu nadležnom odboru Vlade, a samoj Vladi Srbije na 90 dana.

Izvor