Šta donose pravilnici o robnim berzama?

Ova podzakonska akta značajna su za primenu Zakona o robnim berzama, donetog polovinom prošle godine, koji će se primenjivati od 1. maja.

spisi dokumenta dokumenti papiri papirologija administracija akta morguefile com jpg

Komisija za hartije od vrednosti, kao regulatorno telo zaduženo za nadzor, saopštila je da je novim zakonom prvi put regulisana oblast robnih berzi uspostavljanjem savremene robne berze kao organizatora pravičnog, transparentnog i efikasnog tržišta robom i nestandardizovanim terminskim ugovorima.

Pravilnikom o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanje i nadzor nad radom robne berze propisuje se način i postupak davanja dozvole za obavljanje poslova robne berze, njena kadrovska i organizaciona osposobljenost i tehnička opremljenost.

Istim podzakonskim aktom propisuje se i trgovanje tržišnim materijalom i organizacija trgovanja brodskim prostorom, transparentnost, vođenje evidencija i izveštavanje robne berze, kao i uslovi i način sprovođenja nadzora.

Pravilnikom o minimalnoj sadržini pravila poslovanja robne berze utvrđuje se šta pravila poslovanja robne berze moraju da sadrže, uređuje članstvo na robnoj berzi, kontrola i mere prema članovima robne berze.

Istim aktom propisuje se informisanje i čuvanje poslovne tajne, listing, ispostavljanje i pokrivenost naloga, trgovanje tržišnim materijalom i brodskim prostorom, obračun potraživanja i plaćanje i garantna sredstva.

Komisija je saopštila da je pravno lice koje obavlja poslove robne berze dužno da se organizuje i da uskladi svoja akta sa odredbama Zakona i ovih pravilnika do početka njihove primene.